Wat is een deelgeschilprocedure?

Wat is een deelgeschilprocedure?

De afwikkeling van letsel- en overlijdensschade (personenschade) na een ongeval kan lang duren en soms moeizaam verlopen. Partijen proberen meestal zonder tussenkomst van de rechter overeenstemming te bereiken over de zaak en over de te vergoeden schade. Het komt ook voor dat partijen niet tot een schikking komen en onenigheid houden over één of meer onderdelen van de zaak. Wanneer dit aan de orde is, is een deelgeschilprocedure mogelijk een oplossing.

De deelgeschilprocedure

De deelgeschilregeling is een bijzondere regeling voor personenschade. Zowel voor de persoon die schade heeft geleden als degene die daar voor aansprakelijk wordt gehouden, biedt de regeling de mogelijkheid om voor een deel van het geschil de rechter een oordeel te vragen.  In een deelgeschilprocedure kijkt de rechter dus naar een onderdeel van de zaak waarover partijen het niet eens kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld een deelgeschilprocedure worden gestart om te bepalen wie het beperkingenformulier moet invullen, om de ingangsdatum van de wettelijke rente te bepalen of om de mate van eigen schuld van de benadeelde vast te stellen.

De deelgeschilprocedure wordt ingeleid met een verzoekschrift. Vervolgens krijgen beide partijen een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). Indien de tegenpartij het niet eens is met het verzoek dan kan deze partij in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In een verweerschrift geeft de tegenpartij reactie op het verzoekschrift met argumenten en bewijsstukken. De tegenpartij mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen, dit heet een tegenverzoek. Het tegenverzoek wordt tegelijk met het verzoek van de verzoeker tijdens de zitting behandeld.

Uitspraak rechter

Wanneer de rechter uitspraak doet over de zaak, dienen alle partijen zich hieraan te houden. De rechterlijke uitspraak stelt partijen in staat om vervolgens verder te onderhandelen over de (omvang van de) schade. Bovendien stimuleert zij partijen om in onderling overleg tot een vaststellingsovereenkomst te komen. De deelgeschilprocedure is niet gericht op het voltooien van de zaak, maar op het faciliteren van de buitengerechtelijke onderhandelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadekwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.