Arbeidsongevallen en beroepsziekten: wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Arbeidsongevallen en beroepsziekten: wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Dagelijks belanden honderden werknemers in de Ziekewet. De een zit thuis wegens een val tijdens de wintersport, dan ander is op werk van de trap gevallen. Indien een ongeval of ziekte verband houdt met uw werkzaamheden, dan is het mogelijk dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw schade. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het oplopen van een burn-out doordat de werkdruk te hoog is of het uitglijden doordat de werkplek niet voldoet aan de verplichte veiligheidsnormen. Wanneer en op welke grond de werkgever voor dergelijke ongevallen en ziekten aansprakelijk is, leest u in deze blog.

Zorgplicht werkgever

In beginsel biedt de wet twee manieren om de werkgever aansprakelijk te houden voor schade die u heeft opgelopen op of tijdens werk. Artikel 7:658 BW bepaalt dat de werkgever verplicht is om de werkomgeving op zodanige wijze in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Anders gezegd rust op de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Naast deze zorgplicht, eist de wet van de werkgever dat hij zijn werknemers duidelijke instructies meegeeft een waarschuwt voor de gevaren waaraan die werknemers kunnen worden blootgesteld.

Om werknemers te beschermen, strekt de zorgplicht van de werkgever behoorlijk ver. Slechts indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer of wanneer de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, is de werkgever niet aansprakelijk. Uit de rechtspraak blijkt echter dat dit niet snel wordt aangenomen.

Goed werkgeverschap

Indien het bovenstaande artikel geen soelaas biedt om de schade te verhalen dan kan artikel 7:611 BW wellicht als vangnet dienen. In dit wetsartikel is vastgelegd dat de werkgever zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen. Bij de invulling van het goed werkgeverschap wordt veelal een beroep gedaan op de algemene rechtsbeginselen zoals het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

In de praktijk wordt vaak een beroep op het goed werkgeverschap gedaan in gevallen waarin de schade niet is ontstaan in de werkomgeving of in de uitoefening van de werkzaamheden, maar waarbij er wel een band met het werk is, zoals personeelsuitjes, woon-werkverkeer en werkgerelateerde bedreiging en mishandeling.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.